Mga Karagdagang Benepisyo sa Seguro

Ang Culinary Workers Union ay nagtataguyod ng isang programa na nagbibigay ng mga karagdaga’ng seguro sa buhay, pang-kapansanan at kritikal na sakit sa mga miyembro ng Culinary Union. Ang mga produkto ng seguro ay isiniguro ng Boston Mutual Life Insurance Co at espesyal na idinisenyo para madagdagan ang mga benepisyo ng seguro sa buhay at pang-kapansanan na ibinigay sa pamamagitan ng Culinary Health Fund.

Ang pagsali sa programa ay kusang-loob lamang at dahil ang mga produktong ito ay garantisado’ng ibibigay para sa mga bagong karapat-dapat na mga miyembro ng Culinary, ang bukás na panahon para sa pagpapatala ay dumarating lamang isang beses bawa’t taon.

Upang malaman ang iba pang impormasyon tungkol sa kung ano pa ang mga produkto ng boluntaryong seguro na maaari sa iyo at kung kailan maaari’ng magpatala, tawagan ang Opisina ng Voluntary Benefit sa (702) 386-5240 o (702) 386-5179.

Kumunekta