Pensyon ng Culinary Union

Ang Pensyon ng Culinary Union ay isa pang makabuluhang benepisyo na natamo sa pagiging miyembro na walang gastos sa iyo dahil ito ay binabayaran ng buo ng iyong pinagtatrabahuhan. Ang Pensyon ay may maraming mga espesyal na katangian na ang layon ay protektahan ka at ang iyong pamilya, ngunit ang pangunahing layunin nito ay upang mabigyan ka ng isang matatag na pinagkukunan ng kita kapag ikaw ay nagretiro na. Dahil ang mga pinagtatrabahuhan ay nagbabayad sa Pensupm ng kada-oras, "ang steady-extra" at pansamantalang mga manggagawa ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga benepisyo

Ang Pensyon ng Culinary ay unang nagbayad ng benepisyo noong 1974; simula noon ang buwanang halaga na ibinabayad sa mga retirado ay halos triple. Ang pamunuan ng Unyon ay nangako na ipagpapatuloy ang mga matatag na pagpapaunlad na ginawa sa pagsakop at mga benepisyo para sa kinabukasan ng mga retirado

Kasama sa plano ng pensyon ng Unyon ang maagang pagreretiro at mga benepisyo pang-kapansanan. Ang opisina ng Pensyon ay umuupa ng isang kasangguni sa pananalapi upang tulungan ang mga manggagawa sa pagpaplano para sa pagreretiro

Ang opisina ng Pensyon ay matatagpuan sa:
1820 E. Sahara, Suite 314
Numero ng telepono: 369-0000

Kumunekta