October 5th: Day of Dignity and Respect

October 5th: Day of Dignity and Respect

Mark your calendars: Sat, Oct. 5th at 3pm at the Culinary. RSVP here: http://on.fb.me/19cI9g7
***
Saturday October 5th is a national day of action in the immigration reform community. Across the country people are coming together in solidarity for a very important goal: a pathway to citizenship for the 11 million undocumented people in the United States that keeps families together. 

Our movement will not rest until there is a clear plan to solve this issue for our country. The status quo is unacceptable and we won’t stop until an inclusive path to citizenship is achievable for all the 11 million undocumented. 

Join us at the Culinary Local 226 Union Hall in Downtown Las Vegas (1630 S. Commerce Street) for immigration reform and community organizing training, and a screening of a video coalition partners produced to highlight the contributions immigrant families are making to Southern Nevada. We will also go out to the Las Vegas community to do some community outreach for immigration reform!

RSVP: http://on.fb.me/19cI9g7 


--
El sábado, 5 de octubre es un día nacional de acción para la comunidad involucrada en la Reforma Migratoria. Por todo el país, las personas se están agrupando en solidaridad por una meta muy importante: una vía hacia la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados en los EEUU, que mantenga a las familias unidas.

Nuestro movimiento no cesara hasta que exista un plan claro para resolver este problema en nuestro país. La situación actual no es aceptable y no nos detendremos hasta conseguir que esté al alcance de los 11 millones de indocumentados un camino hacia la ciudadanía que incluya a nuestras familias.

Acompañemos en las Oficinas de la Unión Culinaria 226 en Las Vegas (1630 S. Commerce Street) para un entrenamiento sobre la reforma migratoria y la organización comunitaria, y también la proyección de un vídeo que nuestra coalición hizo para destacar lo que las familias inmigrantes contribuyen al sur de Nevada. ¡También saldremos a la comunidad de Las Vegas para informar a nuestros vecinos sobre la reforma migratoria!

--
Sa Sabado, ika-5 ng Oktubre ay pambansang araw ng aksiyon sa komunidad ng reporma sa imigrasyon. Ang mga tao sa buong bansa ay magsasama-sama sa pagkakaisa para sa isang napaka-mahalagang layunin: isang daan patungo sa sitisensip para sa 11 milyo’ng hindi dokumentado’ng mga tao sa Estados Unidos na pinananatili’ng sama-sama ang mga pamilya.

Ang ating kilusan ay hindi titigil hanggang sa magkaroon ng isang malinaw na plano upang malutas ang isyu na ito para sa ating bansa. Ang kawalan ng istado ay hindi natin tatanggapin at hindi tayo titigil hanggang ang isang napapabilang na daan patungo sa sitisenip ay maaaring matamo para sa lahat ng mga 11 milyo’ng wala’ng dokumento.

Samahan kami sa Bulwagan ng Unyon ng Culinary Lokal 226 sa gitna ng lungsod ng Las Vegas (1630 S. Commerce Street) para sa reporma sa imigrasyon at komunidad sa pag-aayos, pagsasanay, at isang pag-papalabas ng isang bidyo na ginawa ng mga kasama sa koalisyon upang itampok ang mga kontribusyon at mga nagawa ng pamilya ng mga imigrante sa Southern Nevada. Lalabas din tayo sa komunidad ng Las Vegas upang gumawa ng pakikipag-ugnayan sa mga komunidad para sa reporma sa imigrasyon!

Get Connected