Ipinapakilala po namin si Michelle, tagapag-silbi ng inuming pampagana sa Cosmopolitan

"Isasakripisyo ko ang lahat ngayon upang makapagbigay-buhay sa aking pamilya bukas."

Ang aking mga anak ang pangunahing dahilan kung bakit ako ay sumali sa unyon.  Nang mamasukan ako sa Cosmo dalawang taon na ang nakaraan ako ay nabigya’ng pag-asa na sa pamamagitan ng pagkilala sa ating unyon ay darating sa tamang oras ang kontrata at ang seguro pang- kalusugan sa unyon ng Culinary ... ang pinakamahusay na seguro pang- kalusugan.   Ang aking pinaka-matanda’ng  anak na lalaki ay ipinanganak ng hindi husto sa buwan at may diperensya sa dugo at  ang aking pinaka-bago’ng anak ay may depekto nang ipanganak.

Narito tayong lahat na may pare-parehong mga pangunahing dahilan at lahat tayo ay gumagawa ng magka- katulad na personal at pang-ekonomiya’ng mga sakripisyo para sa kontrata’ng ito.

Isasakripisyo ko ang lahat ngayon upang makapagbigay-buhay sa aking pamilya bukas.

More Mga Balita

Kumunekta