Ang mga Nagtataguyod sa Kababaihan sa Buong Mundo ay Hinihingi na ang Ultimate Championship Fighting ay magpatibay ng isang hindi palalampasin na patakaran para sa mga biro tungkol sa pang-gagahasa, pagkapoot sa mga babae at Kasarian

Ang mga Nagtataguyod sa Kababaihan sa Buong Mundo ay Hinihingi na ang Ultimate Championship Fighting ay magpatibay ng isang hindi palalampasin na patakaran para sa mga biro tungkol sa pang-gagahasa, pagkapoot sa mga babae at Kasarian

Para sa Agarang Pagpapa-labas: 3/14/2013
Kontak sa Medya: Yvanna Cancela, 702-385-2131,

Bilang pagpaparangal ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan,  ang mga indibidwal mula sa 76 na organisasyon na pambabae, at mga sumusuporta mula sa 47 estado ng Estados Unidos at 24 bansa ay lumagda sa isang pandaigdigang petisyon na humihingi na ang Ultimate Championship Fighting (UFC) ay "magpatibay, ipatupad, at gumawa ng isang pang-publikong magagamit na alituntunin ng pag-uugali na pipigil sa mga manlalaban ng UFC at managot ang mga kinatawan ng kumpanya sa mga kilos o pangungusap laban sa kababaihan.”  Ang mga sumuporta ay kasama ang siyam na kabanata ng Pambansa’ng Samahan para sa Kababaihan (NOW sa Ingles), tatlong YWCAs, koalisyon ng pitong estado laban sa karahasan sa tahanan, ang Pambansang Senter sa Tahanan at Sekswal na Karahasan, Tapusin ang Karahasan Laban sa mga Babae sa Daigdig, ang Organisasyon ng Pambasang Konseho ng mga Babae, at ang Pambansang Organisasyon Para sa mga Lalaki laban sa Kasarian.  Nandito ang kompleto’ng listahan.

Ang UFC ay ang nangungunang tagataguyod sa mundo ng propesyonal na labanan sa hawla.  Ang mga laban nito ay isinasa-himpapawid sa mahigit 149 bansa at mga teritoryo sa halos isang bilyong tahanan sa buong mundo.  Ang nakaka-ligalig, ang mga manlalaban ng UFC ay nagbiro tungkol sa pang-gagahasa, at ang mga kinatawan ng mga manlalaban ay gumamit ng marumi at mapang-abuso’ng wika na humahamak lalo na sa mga kababaihan.

Sa isang pang-kasalukuya’ng palabas ng UFC sa Fox Network noong Enero ay isinama ang isang pangunahing manlalaban bago ang pinaka-puno’ng laban na nag-paskel ng bidyo sa internet noong nakaraang taon kung "paano" ang pang-gagahasa, kung saan ang manlalaban ay nagpapayo sa mga nanonood na bumili ng mga pantali’ng zip at kloropormo upang ang kanyang target ay "manghina”.  Ang video’ng ito ay kasindak-sindak, bagaman ang ilan ay maaaring sabihi’ng ito ay isang panunukso at panunuya lamang.   At noong 2011, si Dana White, ang Presidente ng UFC, ay nagsabi sa isang  manlalaban ng UFC sa Twitter sa "itali ang [kanyang nobya]!!!" Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pagkapoot sa mga babae na dini-disimulado ng mga tao na nauugnay sa UFC.

"Karamihan sa mga tagahanga ng UFC ay mga batang lalaki at ang kumpanya ay inaakit ang mga bata," ang sabi ni Deborah D. Tucker, Ehekutibo’ng Director ng Pambansang Senter sa Tahanan at Sekswal na Karahasan, isa sa mga lumagda sa petisyon.   "Ang mga bata’ng kalalakihan at mga bata ay hindi dapat ilantad sa kultura ng libangan ng palakasan, na hindi humahawak sa mga manlalaban nito na managot  sa mga biro ng pang-gagahasa.  Ang sariling presidente ng kumpanya ay gumawa ng mapang-hamak na mga salita tungkol sa mga kababaihan."

Ang petisyon ay ihahatid sa Biyernes sa Fox Sports sa Los Angeles, CA at sa punong kumpanya ng UFC , Zuffa LLC, sa Las Vegas, NV. Ang petisyon ay ipapadala rin sa mga taga-tangkilik ng UFC kabilang ang Anheuser Busch-ni Bud Light, Harley Davidson, Dodge, MetroPCS, Edge-ahit gel, SafeAuto, Toyo Gulong at Boston Pizza.

More Mga Balita

Kumunekta