Inilatag Ng Unyon Ang Pangunahi’ng Prayoridad Ng Mag-Simula Ang Negosasyon Ng Kontrata Sa Mga Malaki’ng Pinagtatrabahuhan

Las Vegas, NV - Ngayon, ang mga miyembro ng lupon ng pakikipag-usap mula sa Culinary 226 at Bartenders 165 ay nakipagkita sa mga kinatawan mula sa Caesars Entertainment at MGM Resorts para sa unang pagpupulong sa 2013 kontrata.  Ang Puno’ng tagapag-usap, si D. Taylor, ay inilahad ang pangunahi’ng prayoridad para sa 2013 sa lahat ng kasangkot.

Ang mga ito ay:

Kalusugan at Kapakanan – Ang industriya ng pangangalaga ng kalusugan ay tinataasan ng halos doble ang mga gastos, at ang mga kinakailangan ng Affordable Care Act ay magbibigay ng dagdag-isipin sa ating Health Fund.  Kailangan nating protektahan ang pagkakaroon natin ng abot-kaya at may kalidad na pangangalaga sa kalusugan.

Pensyon – Mayroon tayo’ng karapatan na magretiro ng may dignidad.  Dapat nating protektahan ang ating pensyon.

Pagkain at Inumin - Ang mga pagtitipid at pag-sasara sa mga restawran ay nagwawasak sa ating mga kapatid na nagtatrabaho sa ganoo’ng mga gawain.  Kailangan nating malaman kung paano’ng ang ating mga kumpanya ay magkapag-bubukas pa ng mga restawran na may magandang trabaho para sa atin, sa halip na mag-sara ang mga ito.

Paglago - Ang ating kumpanya ay magtatamasa ng mabilis na pag-unlad dahil sa mga bagong sugalan na itinatayo sa buong bansa.  Upang maprotektahan natin ang anuma’ng nasa atin ngayon, nais nating lumago kasama ng ating mga kompanya.

Sahod - Dapat tayo’ng magpatuloy na magkaroon ng pagtaas ng mga sahod upang magkapagbigay ng kabuhayan para sa ating mga sarili at sa ating mga pamilya.

The next negotiating session will take place on April 15. 

Ang susunod na sesyon ng pag-uusap ay gagawin sa Abril 15.

More Mga Balita

Kumunekta