Bumoto ang mga Miyembro ng Unyon Upang Protektohan ang Kanilang Kinabukasan

Para sa Agarang Pagpapa-labas

Mayo 20, 2013

Yvanna Cancela

ycancela@culinaryunion226.org

702-524-8384

 

Ngayon, halos 9,000 miyembro ng Unyon ng Culinary Lokal 226 ang nagsama-sama sa Cashman Field para sa isang pag-boto sa pag-tataas ng butaw kung sakali’ng magkaroon ng welga.  Ang mga miyembro ay sobra-sobra’ng bumoto bilang suporta sa pag-tataas ng butaw, na 92% ng mga miyembro ay bumoto ng oo.

 "Ang resulta ng boto ngayong gabi ay nagpapakita na nauunawaan ng  mga miyembro kung gaano kahalaga ang mga kontrata ng unyon sa lahat ng mga pamilya sa Las Vegas," ang sabi ni Gloria Delgado, isang tagapangalaga ng bahay sa Rio.  Nagpatuloy pa siya sa pagpapaliwanag, "ako ay bumoto ng oo upang matiyak na mapoprotektahan natin ang pagkakataon na magbigay para sa ating mga pamilya."

Ang boto ay magpapahintulot na taasan ng $25 ang buwanang butaw sa unyon kung sakali’ng magkaroon ng isang welga.  Ganoon pa man, kung ang mga miyembro ay lalakad sa linya ng piket ng apat na oras sa loob ng isang buwan, ang pera ay isasauli sa kanila.  Inaprubahan din ng mga miyembro ang permanenteng $4 na pagtaas ng  butaw sa 2014 at muli sa 2015.  Ang permanenteng mga pagtaas, higit sa lahat, ay upang suportahan ang mga bagong pag-oorganisa. Ito ang unang pagkakataon mula noong 2006 na ang mga ganitong pagboto ay naisagawa.

More Mga Balita

Kumunekta