INILATAG NG MGA UNYON ANG PANGUNAHI’NG PRAYORIDAD NG MAG-SIMULA ANG NEGOSASYON NG KONTRATA SA MGA MALAKI’NG PINAGTATRABAHUHAN

Las Vegas, NV - Ngayon, ang komite’ng nakikipag-negosasyon  mula sa mga miyembro ng Culinary 226 at Bartenders 165 ay nakipag-kita sa mga kinatawan ng Caesars Entertainment at MGM Resorts para sa unang pulong ng kontrata para sa 2013.  Inilatag ni D. Taylor, ang Puno sa pakikipag-negosasyon ang pangunahi’ng prayoridad para sa 2013, sa lahat ng mga kasangkot.

Ang mga ito ay:

Kalusugan at Kapakanan – Ang industriya ng pangangalaga ng kalusugan ay tinataasan ng halos doble ang mga gastos at ang mga kinakailangan ng Affordable Care Act ay magbibigay ng dagdag-isipin sa ating Health Fund.  Kailangan nating protektahan ang pagkakaroon natin ng abot-kaya at may-kalidad na pangangalaga sa kalusugan.

Pension – May karapatan tayo’ng magretiro ng may dignidad.  Dapat nating protektahan ang ating pensiyon.

Pagkain at Inumin - Ang mga pagtitipid at pag-sasara ng mga restawran ay nagwawasak sa ating mga kapatid na lalaki at babae na nagtatrabaho sa ganoo’ng mga gawain.  Kailangan nating malaman kung paano’ng ang ating mga kumpanya ay magkakapag-bukas pa ng mga restaurant na may magandang trabaho para sa atin, sa halip na mag-sara ang mga ito.

Paglago - Ang ating kumpanya ay magtatamasa ng mabilis na pag-unlad dahil sa mga bagong sugalan na itinatayo sa buong bansa.  Upang maprotektahan natin ang anuma’ng nasa atin ngayon, nais nating lumago kasama ng ating mga kompanya.

Sahod - Dapat tayo’ng magpatuloy na magkaroon ng pagtaas ng sahod upang makapagbigay ng kabuhayan para sa ating sarili at sa ating mga pamilya.

Ang susunod na sesyon ng negosasyon ay magaganap sa Abril 15.

More Mga Balita

Kumunekta