Officers

Executive Board Members

Terry Getler

Tagapagbalita sa MGM

Member since 1977

John Walter

Kusinero sa Mandalay Bay

Member since 1990

Terri Furtado

Inuming Pampagana, Flamingo

Member since 1979

Marta Ramirez

GRA sa Tropicana

Member since 1996

Manuel Barajas

Excalibur

Mary Marshall

Bartender sa Grand Sierra Resorts

Member since 2001

Evadne Martinez

Tagalinis ng Kwarto sa Luxor

Member since 1992

Karen L. Quintana

MGM Grand

Kim You Taing

Tagapagsilbi ng Pagakin sa Bellagio

Member since 1992

Other Officers

Heidy N. Chang

Tagapangalaga Rio

Michael A. Tirabassi

Trustee

Tagapangalaga Tagasilbi sa Serbisyo sa Mga Kwarto

Member since 1979

Jorge Ortiz

Trustee

Tagapangalaga Sa mga Delito Tagakuha ng Order

Member since 1993

Gloria Hernandez

Chaplain

Kapelyan Tagapag-tatag, Lokal 226, Welgista sa Frontier

Member since 1988

Kumunekta